วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2562


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

             


                            ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า    ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  เสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกมัธยม เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในช่วงวันที่ 13-16  สิงหาคม พ.ศ. 2562   

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

        วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.30 น.-12.30 น. ณ หอประชุม St.paul   โรงเรียนดรุณาราชบุรี     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  โดยใช้โทรศัพท์ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้
         1. พัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
         2. การบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมาเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไป                   ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
         3. ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนได้

         สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนสามารถเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านเกม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และเกิดความตระหนักในการเรียนวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม kahoot ระดับชั้น ม.ต้น

           วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้ smartphone  ผ่านโปรแกรม Kahoot ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ หอประชุม St.paul  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยโทรศัพท์ smartphone เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  ครูผู้สอนสามารถวางแผน   ออกแบบการสร้างข้อสอบในรูปแบบใหม่  ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

STEM DAY

ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 10 ห้องเรียน   ที่เรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  ผ่านกิจกรรม   STEM DAY   ในวันที่   23  กันยายน  พ.ศ. 2559  ณ โรงพละศึกษา    มีผลงานที่จัดแสดงจำนวน 80  โครงงาน  
การนำหลักการ STEM ศึกษา  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์  (Mathematics) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ เทคโนโลยี (Technology) เข้าเป็นองค์ความรู้เดียวกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบของปัญหาที่สนใจ ด้วยกระบวนการ STEM แล้วได้คำตอบออกมาเป็นชิ้นงาน มีวิธีการหรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ และมีการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2559

   เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เพราะถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
 พ.ศ. 2411 จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" ...วันนี้เลยจะพาไปทำความรู้จักที่มาที่ไป และประวัติของ วันวิทยาศาสตร์กันครับ
                                                                        
ประวัติวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

          รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมารคและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุด คือ ที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่บริเวณ เกาะจาน ขึ้นไปถึง ปราณบุรี และลงไปถึง จังหวัดชุมพร จึงโปรดฯ ให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ มีคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส และเซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์ เดินทางมาเข้าเฝ้าฯ และร่วมในการสังเกตการณ์ และต่อมาได้มีการสร้าง "อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่อำเภอบ้านหว้ากอพระราชกรณียกิจทางด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่ 4 บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้สร้างหอดูดาวบนเขาวัง ในจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2403 พระราชทานนามว่า "หอชัชวาลเวียงชัย" ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้เคยทอดพระเนตรดาวหาง 3 ดวงคือ
          1. ดาวหางฟลูเกอร์กูส (Flaugergues s Comet) เป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่และมีหาง 2 หาง ปรากฏในรัชสมัย พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อ พ.ศ. 2355 ขณะนั้นเจ้าฟ้ามงกฎมีพระชันษาราว 8 ปี เมื่อทรงเห็นแล้ว คงจะทรงติดตามศึกษาเรื่องดาวหางอยู่เสมอ เพราะว่าก่อนดวงที่ 2 จะมาปรากฏ พระองค์สามารถทรงนิพนธ์ประกาศฉบับแรกชื่อว่า "ประกาศดาวหางขึ้นอย่าได้วิตก" แจ้งแก่ประชาชน

          2. ดาวหางโดนาติ (Donati a Comet)
 เป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่มาก นักดาราศาสตร์อิตาเลียนค้นพบในคืนวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ 2401 และคืนต่อ ๆ มา จนถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2402 (รวมเวลา 9 เดือน) ชาวไทยคงจะเห็นด้วยตาเปล่า ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2401

          ดาวหางดังกล่าวมีลักษณะเป็น 2 หาง หางหนึ่งเหยียดตรง อีกหางหนึ่งเป็นพู่โค้งสวยงามอยู่ราว 2 เดือน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกรงว่า เมื่อประชาชนเห็นดาวหางโดนาติ แล้วจะตื่นเต้นไปตามคำลือต่าง ๆ จึงทรงออกประกาศเตือนชื่อว่า "ประกาศดาวหางขึ้นอย่าได้วิตก" นับเป็นประกาศทางวิทยาศาสตร์ฉบับแรกของประเทศ มีความว่า "ดาวหางนี้ชาวยุโรปได้เห็นมาแล้วหลายเดือน ดาวหางนี้มีคติแลทางยาวไปในท้องฟ้า แล้วก็กลับมาได้เห็นในประเทศทั้งนี้อีก เพราะเหตุนี้อย่าให้ราษฎรทั้งปวงตื่นกัน และคิดวิตกเล่าลือไปต่าง ๆ ด้วยว่ามิใช่จะเห็นแต่ในพระนครนี้ และเมืองที่ใกล้เคียงเท่านั้นหามิได้ย่อมได้เห็นทุกบ้านทุกเมืองทั่วพิภพอย่างนี้แล"

          3. ดาวหางเทพบุท (Tebbut s Comet) เป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่ หางยาว และสว่างกว่าดาวหางโดนาติ ปรากฏแก่สายตาชาวโลก ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2404 เป็นดาวที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยมากยิ่งขึ้น ถึงกับทรงได้คำนวณไว้ล่วงหน้าว่า จะปรากฏเมื่อใด และได้ทรงออกประกาศไว้ล่วงหน้า มิให้ประชาชนตื่นตระหนก ทั้งนี้เพราะพระองค์ มีพระราชประสงค์มุ่งขจัดความเชื่อ เกี่ยวกับเรื่องโชคลาง และทรงให้ราษฎรตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เตรียมพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ (ถ้าจะเกิด) อย่างมีเหตุผลตามแบบวิทยาศาสตร์ 

Cr.http://hilight.kapook.com/view/27324


ค้นหาบนบล็อก