วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เป็นหนึ่งในกิจกรรมรายวิชาชีววิทยา เล่ม 4 บทที่ 15 ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง

วัตถุประสงค์
 1. ศึกษาและสรุปโครงสร้างหัวใจของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
 2. สืบค้นข้อมูลและบอกความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ของหัวใจแต่ละห้อง ลิ้นหัวใจ รวมทั้งหลอดเลือดที่เชื่อมต่อกับหัวใจ
 3. สรุปทิศทางการไหลของเลือดผ่านหัวใจ

วัสดุอุปกรณ์
 1. หัวใจหมู
 2. เครื่องมือผ่าตัด
 3. ถาดผ่าตัด
 4. ถุงมือยาง
 5. แท่งแก้วคนสาร
 6. หลอดหยด
 7. บีกเกอร์
 8. หลอดสั้น
 9. น้ำ


                                                                                                                นางสาวเยาวเรศ  ทองเหลือ  
                                                                                                              ฝึกสอนชีววิทยา 
                                                                                                           รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก