วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

STEM DAY

ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 10 ห้องเรียน   ที่เรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  ผ่านกิจกรรม   STEM DAY   ในวันที่   23  กันยายน  พ.ศ. 2559  ณ โรงพละศึกษา    มีผลงานที่จัดแสดงจำนวน 80  โครงงาน  
การนำหลักการ STEM ศึกษา  มาประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์  (Mathematics) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ เทคโนโลยี (Technology) เข้าเป็นองค์ความรู้เดียวกัน เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นหาคำตอบของปัญหาที่สนใจ ด้วยกระบวนการ STEM แล้วได้คำตอบออกมาเป็นชิ้นงาน มีวิธีการหรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางปฏิบัติ และมีการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
ค้นหาบนบล็อก