วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2562


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

             


           ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  เสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกมัธยม เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในช่วงวันที่ 13-16  สิงหาคม พ.ศ. 2562   

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

        วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.30 น.-12.30 น. ณ หอประชุม St.paul   โรงเรียนดรุณาราชบุรี     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  โดยใช้โทรศัพท์ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้
         1. พัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
         2. การบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมาเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไป                   ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
         3. ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนได้

         สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนสามารถเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านเกม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และเกิดความตระหนักในการเรียนวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม kahoot ระดับชั้น ม.ต้น

           วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้ smartphone  ผ่านโปรแกรม Kahoot ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ณ หอประชุม St.paul  โรงเรียนดรุณาราชบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของโรงเรียนดรุณาราชบุรี  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยโทรศัพท์ smartphone เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  ครูผู้สอนสามารถวางแผน   ออกแบบการสร้างข้อสอบในรูปแบบใหม่  ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น

ค้นหาบนบล็อก