วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ

การทดสอบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ชนิดต่างๆ 

โดยมีจุดประสงค์ในการทดสอบคือ
1. สามารถทดสอบวิตามินซีในน้ำผลไม้บางชนิดได้
2. สามารถเปรียบเทียบปริมาณวิตามินซีในน้ำผลไม้ได้
3. ทดลองและสรุปผลการทดลองได้

...


การเรียนการสอนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูอารมย์ตรีวนิชย์กุล

นำเสนองานที่ครูให้ไปสืบค้นเรื่องตารางธรณีกาล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

...

นำเสนองานที่ครูให้ไปสืบค้นเรื่องตารางธรณีกาล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

โดย  ครูผกามาศ  แดงชอบกิจวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักเรียนชั้นม.2 ทำการทดลองเรื่องสารอาหารในอาหาร


ทำการทดลองเรื่องสารอาหารในอาหาร
โดย
คุณครูนนทวรรณ มณีโชติ                                               
                                                   
                                                       ทดสอบสารอาหารต่าง ๆ
                                                   

                                                 
                                           รอสารผ่านความร้อนเพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงวิธีการผสมสารอาหารกับสารที่ใช้ทดสอบ

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ประชุมครูผู้ดูแลเว็บบล็อกกลุ่มสาระการเรียนรู้

              กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้จัดประชุมครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสะระการเรียนรู้ ที่ดูแลเว็บบล็อก เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคาเร็ตโต อาคาร 1 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้พูดถึง    การใช้ไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้จัดให้มีการจัดสร้างเว็บบล็อกแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่กิจกรรม การเรียนการสอนรวมถึงผลงานของนักเรียนและครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน 
ค้นหาบนบล็อก