วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
เมื่อวันที่17 สิงหาคม 2563
ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ชื่อกิจกรรม สะพานอิสรภาพให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมทำกิจกรรม

กำหนดเงื่อนไขให้สร้างสะพานจากอุปกรณ์ที่กำหนด (หลอดกาแฟ+เข็มหมุด) เพื่อให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่กลับไปกลับมาบนสะพานได้นานที่สุด และห้ามลูกปิงปองตก (เวลาต่ำสุดแล้วแต่ครูจะกำหนด) กลุ่มใดสามารสร้างสะพานที่ทำให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้นานเกินกว่าเวลาที่กำหนด

หลักการที่เกี่ยวข้อง

1. วิทยาศาสตร์ (S) : การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย (Simple Harmonic Motion)

2. เทคโนโลยี (T) : การสืบค้นข้อมูลของสะพาน รูปร่างของสะพาน

3. วิศวกรรมศาสตร์ (E) : การออกแบบสะพาน และสร้างตามแบบ

4. คณิตศาสตร์ (M) : การคำนวนปริมาณหลอดกาแฟและเข็มหมุด รวมถึงการวัดระยะ การหามุมองศาของสะพานครูบัลลพ  บานเเย้ม

ผู้รายงาน
 

ค้นหาบนบล็อก