วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การปฏิบัติการศึกษาทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยา  สำหรับนักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/3   : กิจกรรมการเรียนรู้ปฏิบัติการศึกษาทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต (ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่ศึกษา ไส้เดือนดินและแมลงสาบ)
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
         1. เพื่อศึกษาทางเดินอาหารของไส้เดือนดินและแมลงสาบ
         2. ศึกษาโครงสร้างของระบบทางเดินอาหารซึ่งสัมพันธ์กับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ
         3. ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือผ่าตัดเบื้องต้น

ครูปาลิกา   ศรีสารากร   รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก