วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส(Meiosis)

ปฏิบัติการในรายวิชาชีววิทยา
 เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส(Meiosis) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          "จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนให้ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนได้ฝึกเตรียมสไลด์ศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจากดอกกุยช่ายด้วยตนเอง ฝึกการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กิจกรรมนี้เด็กๆมีความตั้งใจในการหาระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทั้ง 10 ระยะ สนุกทั้งคนเรียน และคนสอน ซึ่งยืนยันด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนใบหน้าของนักเรียนขณะทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโซิส

   2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำปฏิบัติการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

                                                          
                                                                                  นางสาวเยาวเรศ ทองเหลือ 
                                                                                ฝึกสอนชีววิทยา
                                                                             รายงาน

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ภาคเรียนที่1

การจัดการเรียนการสอน เรื่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3/1-3
จุดประสค์การเรียนรู้ อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์

ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มีสมบัติทางไฟฟ้าแตกต่างกัน ซึ่งในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีทรานซิสเตอร์ประกอบในวงจรจะมีทรานซิสเตอร์เป็นตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิด-เปิดวงจรชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ มีสมบัติทางไฟฟ้าแตกต่างกัน
ตัวต้านทานทำหน้าที่จำกัดกระแสไฟฟ้าในวงจร ไดโอดมีสมบัติให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ทิศทางเดียว
และทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิด-เปิดวงจร

จัดการเรียนการสอนโดย ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ5-6คน 8 กลุ่ม ให้เเต่ละกลุ่มทำการศึกษาหัวข้อต่อไปนี้  1.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวต้านทาน
          2.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดโอด
          3.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์
          4.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซิลิกอนซิป
          5.การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การต่อตัวต้านทาน และไดโอด
          6.การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทรานซิสเตอร์ เเละซิลิกอนซิป
          7.ประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์
โดยให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มทำการศึกษาหัวข้อต่างๆจากในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ หรือ แหล่งการเรียนรู้อื่น เช่น ห้องสมุด อุปกรณ์สื่อสาร จากนั้นร่วมกันอภิปรายลงข้อสรุปเเละร่วมกันจัดทำเป็นแผนผังความคิด ครูผู้สอนให้นักเรียนจับฉลากออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน มีการถามคำถามโต้ตอบระหว่างกลุ่มที่นำเสนอเเละนักเรียนในห้อง

ครูบัลลพ บานเเย้ม รายงาน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การสร้างแบบจำลอง DNA อย่างง่าย ชั้นม.4


บทเรียนเรื่อง DNA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/8
จุดประสงค์ อธิบายความแตกต่างของลำดับนิวคลิโอไทด์ใน DNA
วัสดุและอุปกรณ์
1. ผลไม้หรือผักต่างๆที่หั่นเป็นชิ้นและมีสีแตกต่างกัน 4 ชนิด จำนวนสีละ 30 ชิ้นต่อกลุ่ม
2. ถั่วฝักยาว จำนวน 4 เส้นต่อกลุ่ม
3. ไม้จิ้มฟัน   จำนวน 30 อันต่อกลุ่ม
นักเรียนระดมความคิดวางแผนในการทำสาย DNA จากโจทย์ที่ครูกำหนดให้

นักเรียนลงมือปฏิบัติในการต่อสาย DNA
แบบจำลอง DNA ที่สำเร็จแล้ว
แบบจำลองสาย DNA อย่างง่าย

ผู้รายงาน ครูนงนุช เนตรเมือง

PLASTIC RESIN CODES

รหัสเรซิ่นพลาสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จัดการเรียนการสอนโดย ครูปณัฐฎา รุ่งเรืองค้นหาบนบล็อก