วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

STEM STYLE BY DARUNA


กิจกรรม   STEM STYLE BY  DARUNA
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  13 กันยายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.15 น.-15.30น.   ณ โดมหน้าอาคาร 2  โรงเรียนดรุณาราชบุรี  นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6    โรงเรียนดรุณราชบุรี
กิจกรรมของกลุ่มสาระฯ มีรายละเอียดดังนี้
ที่
ชื่อกิจกรรม
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1.
Re….รักษ์โลก
10.00 -11.30 น.
กิจกรรม ณ เวทีกลาง(ตัวแทนนักเรียนห้องละ 1 ทีม จากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
การแข่งขันสร้างนวัตกรรมจากแนวคิด 10 R หลักสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อช่วยกันรักษ์โลกและรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Reuse  Repair Reduce Reject Recycle Refill  Return   Renew  Refuse  Rethink
โดยการคิดประดิษฐ์เสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงในชีวิต และของใช้ 1 ชนิด พร้อมเดินแฟชั่นโชว์ และตัวแทนผู้ออกแบบนำเสนอผลงานของตนเองต่อคณะกรรมการ
เกณฑ์การตัดสินแบ่งเป็น 4 ด้านคือ ความถูกต้องตามหลักการวิทยาศาสตร์  บูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง  ความถูกต้องเหมาะสมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นสากล
1.ครูปาลิกา
2.ครูนงนุช
3.ครูปณัฐฎา
2.
การแข่งขันส่งภาพถ่ายโดยใช้สมาร์ทโฟนภายใต้หัวข้อ
Sci  by Smartphone
08.30-14.00 น.
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6  ที่สนใจ
โดยการถ่ายภาพที่สื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ภายในงานวิชาการของวันที่ 16 สิงหาคม พร้อมระบุหัวข้อภาพถ่ายที่สื่อถึงความเป็นวิทยาศาสตร์
ส่งผลงานได้ไม่เกิน 13.30 น.ตัดสินผลงานในเวลา 15.00 น.


ครูปณัฐฎา
(นักศึกษาฝึกสอน)


3.
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือ ผ่านโปรแกรม Kahoot
08.30-11.30 น.
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1- 6
ครูปาลิกา
(นักศึกษาฝึกสอน)
ครูบัลลพ
4.
กิจกรรมการทำข้อสอบผ่าน google form
08.30-15.30 น.
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6
ครูปาลิกา
(นักศึกษาฝึกสอน)
5.
กิจกรรมการทำแบบประเมินการจัดกิจกรรมวันวิชาการผ่าน google form
13.00-15.30 น.
สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6   ครู  และผู้ที่สนใจ
ครูปาลิกา
(นักศึกษาฝึกสอน)
6.
กิจกรรม Small lab
09.00 -11.50 น.
13.30-15.00 น.
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-5
การฝึกปฏิบัติการเคมีย่อส่วนจากบทเรียนเรื่องการทดสอบสารอาหาร  และปฏิบัติการเคมีทั่วไป
ครูปาลิกา
ครูนงนุช
7.
กิจกรรมสแกนลูกบาศก์-สแกนร่างกาย
08.30-15.00 น.
สำหรับนักเรียนชั้น ม2
กิจกรรมประกอบด้วยบอร์ดความรู้ที่เป็นผลงานนักเรียน โมเดลจำลองระบบต่างๆของร่างกาย
นักเรียนศึกษาบทเรียน ทำกิจกรรม และทำใบงาน
ครูจันจิรา
8.
กิจกรรมตอบคำถามเรื่องระบบต่างๆของร่างกายโดยใช้ www.quizizz.com
09.00-15.00 น.
สำหรับนักเรียนชั้น ม.2
ครูจันจิรา

9.
กิจกรรมโมเดลสุริยะ
08.30-15.30 น.
สำหรับนักเรียนชั้นม.1 และ ม.3
รายละเอียดกิจกรรม
1.รับชมสารคดีเกี่ยวกับกำเนิดระบบสุริยะ และบรรยากาศ  แล้วตอบคำถามจากใบงาน
2.กิจกรรมศึกษาดาวเคราะห์จากบอร์ดความรู้ แล้วตอบคำถาม

3.ตอบคำถามเกี่ยวกับระบบสุริยะ จากโปรแกรม Kahoot
4.กิจกรรมทำโมเดลสุริยะ


ครูอารมณ์

ครูวัฒนา

ครูบัลลพ

ครูนนทวรรณ
10.
กิจกรรม Slow landing Return
09.00-15.30 น.
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป
ครูสนิท
11.
กิจกรรม Microbiology
10.00 -14.00 น.
กิจกรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทำสไลด์สด และการส่องดูลักษณะของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
นักศึกษาฝึกสอน
12.
กิจกรรมรถแข่งพลังลูกโป่ง
13.00-15.30 น.
กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม.6
ประดิษฐ์รถของเล่น  โดยใช้พลังงานการขับเคลื่อนจากลูกโป่ง  และจัดการแข่งขันในเวลา 15.00 น.

ครูปณัฐฎา
13.
กิจกรรมเกมเดาคำใบ้จากข้อความและรูปภาพ
8.30-10.30 น.
กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม .4
ครูนงนุช
14.
กิจกรรมโดมิโนอาหารหลัก 5 หมู่
08.30-15.30 น.
กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม .4
ครูนงนุช
15.
STEM  Zone
08.30-15.30 น.
กิจกรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6
ครูปาลิกา


                                                                               ครูปาลิกา   ศรีสารากร    รายงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก