วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมแข่งขันการสร้างฐานตั้งไข่


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับงานห้องสมุดแผนกมัธยม จัดกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ จัดการแข่งขันการสร้างฐานตั้งไข่ เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11.50-12.20 น. ณ โรงพละ ฝั่งมัธยม ภายในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคือตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กิจกรรมการสร้างฐานตั้งไข่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม          
ค้นหาความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวของนักเรียน นักเรียนต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ ในการคิดสร้างฐานตั้งไข่ให้มีความสูงที่สุด และยอดฐานสามารถรองรับน้ำหนักของไข่ต้มได้ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่มซึ่งเป็นพื้นฐาน ให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขผลการ 
แข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 :  ห้องที่ชนะเลิศ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ระดับความสูงของฐานตั้งไข่ 2.22 เมตร รายชื่อสมาชิกในทีม                                 
1. เด็กชายธิติ ทรัพย์ธนาธร                                 
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ รุ่งเรืองศรี                                
3. เด็กชายพงศกร ฉิมพาลี          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย :   ห้องที่ชนะเลิศ คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ระดับความสูงของฐานตั้งไข่ 2.40 เมตร รายชื่อสมาชิกในทีม                              
 1. นายณัฐวุฒิ ไพรนรินทร์                                 
 2. นายณัฐวุฒิ มั่งแป้น                                
 3. นายพุทธิพร พุ่มพิพัฒน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก