วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

            โรงเรียนดรุณาราชบุรี จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันการศึกษาทุกระดับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนได้รับ


    ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนกมัธยมตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  • 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย "
  • 2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเพื่อให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
  • 1. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย " ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 7.45-8.00 น. โดยบาทหลวงสมเกียรติ จูรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นประธานพิธี
  • 2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดโดยการจัดกิจกรรมในคาบการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 17 -21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
  • 3. ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดค่าย STEM สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ICT ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558
ภาพข่าว   คุณครูปาลิกา ศรีสารากร /(รายงาน) ,คุณครูสุจิตรา /(ถ่ายภาพ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก