วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมนานาสาระ สร้างคนเป็นอัจฉริยะ :คิดก่อนแยกพิชิตโลก

กิจกรรมนานาสาระ  สร้างคนเป็นอัจฉริยะ
"คิดก่อนแยก  พิชิตโลก"
บริบทของกิจกรรม
       เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อโครงการนานาสาระ  สร้างคนเป็นอัจฉริยะ และตอบสนองต่อโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญของโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นการบูรณาการการเรียนเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึก และเจตคติที่ดีในการคัดแยกขยะ ใช้ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
       นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  จำนวน 47 คน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
       1.  สร้างจิตสำนึกและเจตคติที่ดีในการคัดแยกขยะ
       2. พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาญาณที่มีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
       1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 มีจิตสำนึกและเจตคติที่ดีในการคัดแยกขยะ
       2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 5/4  มีทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
     


                                                                 ครูปาลิกา   ศรีสารากร   : รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก