วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี2562


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

             


           ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอันมาก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  เสริมสร้างการศึกษาและพัฒนาประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนกมัธยม เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นในช่วงวันที่ 13-16  สิงหาคม พ.ศ. 2562   
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
2.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนัก   เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เกิดการปฏิบัติและฝึกฝนอย่างเป็นระบบ  สามารถบูรณาการความรู้เชื่อมโยงกับศาสตร์วิชาต่างๆ  ในการแก้ปัญหา   สร้างนวัตกรรม     นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักศีลธรรม    ตลอดจนสามารถค้นคว้าหาความรู้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้   
  กำหนดการและกิจกรรม
1.วันอังคารที่  13 สิงหาคม 2562                      เวลา    11.30 น. -12.30 น.                             
         กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้  smartphone   ผ่านโปรแกรม Kahoot  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
         ตอนต้น 
2.              2.วันพุธที่  14   สิงหาคม 2562                         เวลา   07.45  น.  - 08.10 น.
         กิจกรรมถวายสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
3.              3.วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม 2562                 เวลา 07.45 น.  -   08.00 น.
         กิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนวิทยาศาสตร์  โดยการเรียนตารางธาตุผ่านการแสดง                              โฟล์คซอง
      4.วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม 2562                 เวลา 11.30 น. -12.30 น.
         กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์โดยใช้  smartphone   ผ่านโปรแกรม Kahoot  ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  
         ตอนปลาย
4.              5.วันอังคารที่ 13- วันศุกร์ที่ 16  สิงหาคม 2562
          การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM ศึกษา และการเรียนรู้แบบ Active
          Learning ในห้องเรียน    โดยครูประจำวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก