วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

        วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.30 น.-12.30 น. ณ หอประชุม St.paul   โรงเรียนดรุณาราชบุรี     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  โดยใช้โทรศัพท์ smartphone ผ่านโปรแกรม Kahoot  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
        วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันมีดังนี้
         1. พัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
         2. การบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมาเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไป                   ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
         3. ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนได้

         สำหรับบรรยากาศการจัดกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนสามารถเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านเกม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  และเกิดความตระหนักในการเรียนวิทยาศาสตร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก