วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมนานาสาระ สร้างคนเป็นอัจฉริยะ : กิจกรรมยิ่งแบ่งยิ่งโต

การจัดฐานกิจกรรมการเรียนการสอนชีววิทยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมยิ่งแบ่งยิ่งโต

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
    1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
    2. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    3. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิต
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
    1. ครูปาลิกา   ศรีสารากร
    2. นางสาวเยาวเรศ   ทองเหลือ
    3. นางสาวกนกวรรณ   รอบคอบ
นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4


                                                                          ครูปาลิกา   ศรีสารากร   รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก