วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส(Meiosis)

ปฏิบัติการในรายวิชาชีววิทยา
 เรื่อง การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส(Meiosis) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

          "จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติ" กับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนให้ได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้เรียนได้ฝึกเตรียมสไลด์ศึกษาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจากดอกกุยช่ายด้วยตนเอง ฝึกการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กิจกรรมนี้เด็กๆมีความตั้งใจในการหาระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทั้ง 10 ระยะ สนุกทั้งคนเรียน และคนสอน ซึ่งยืนยันด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนใบหน้าของนักเรียนขณะทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโซิส

   2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการในการทำปฏิบัติการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 

                                                          
                                                                                  นางสาวเยาวเรศ ทองเหลือ 
                                                                                ฝึกสอนชีววิทยา
                                                                             รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ค้นหาบนบล็อก